tropemwilczym19

Bieg Tropem Wilczym. Ostrów Mazowiecka 3.03.2019r

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

Regulamin

Bieg Tropem Wilczym

Ostrów Mazowiecka 3.03.2019

 

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem Biegu Tropem Wilczym, zwanej dalej „Biegiem”, jest – Fundacja Wolność i Demokracja, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej oraz współorganizatorzy „Ostrów Biega”, Ludowy Klub Sportowy „Ostrowianka”.

 1. CELE

 1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski.

 4. Promocja Miasta Ostrów Mazowiecka jako przyjaznego dla biegaczy.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 03.03.2019 r. na terenach Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka.

 2. Biuro Zawodów otwarte będzie w dniu 03.03.2019 r. w godz. 09:00 – 10:30. Lokalizacja biura: MOSiR – hol główny, ul. Trębickiego 10, Ostrów Mazowiecka.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym fakcie zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora, zwanej dalej stroną internetową (http://mosir.ostrowmaz.pl). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora żadnych dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika.

 4. Impreza odbędzie się ulicami wskazanymi w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu (będzie dostępny w późniejszym terminie).  Długość tras organizowanych Biegów: 1963 m – dystans honorowy, bieg główny 5 km. Trasy obu biegów będą miały oznaczenia kilometrowe. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 60 minut dla dystansu 5 km. Godziny startów poszczególnych tur określone są w punkcie 6 regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Biegu o czym zobowiązuje powiadomić Uczestników za pośrednictwem strony internetowej.

 5. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.

 6. Program zawodów w dniu 03.03.2019:

 • godz. 10.40 – rozgrzewka

 • godz. 11:00 – start biegu głównego na dystansie 5 km (limit czasowy do 1h)

 • godz. 12:00 – start biegu rodzinnego na dystansie 1963 m

 • godz. 13:00 – uroczyste zakończenie imprezy

 

 

 

 

 1. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA („WARUNKI”)

 1. W biegu głównym (bieg na 5 km) prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 03.03.2019 roku ukończą 16 lat (tj. urodzone przed 03.03.2003 r.) i dokonają pełnej rejestracji do biegu. W biegu na dystansie 1963 m mają prawo startu osoby, które najpóźniej do dnia 03.03.2019 r. ukończyły 8 lat (tj. urodzone przed

03.03.2011 r.)

 1. W przypadku osób, które do dnia Imprezy nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie pozwolenia na udział w zawodach podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów: „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie takie należy złożyć w dniu 03.03.2019 r. r. w Biurze Zawodów.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu Głównym (5000 m) jest prawidłowe wypełnienie

i przekazanie do Organizatora Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 30 zł na numer konta:

Miasto Ostrów Mazowiecka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.H. Trębickiego 10

07-300 Ostrów Mazowiecka

87 89230008 0016 7976 2000 0102 z dopiskiem Bieg Tropem Wilczym

 1. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora strony http://tropemwilczym19.chiptiming.pl/

 2. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Rejestracyjnej, o której mowa w punkcie IV.10. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.

 3. Zgłoszenia do biegu trwają od 02.01.2019 r. do 28.02.2019 za pośrednictwem strony internetowej.

 4. Każdy Uczestnik zarejestrowany do biegu jest zobowiązany do zweryfikowania swojego zgłoszenia i odebrania Pakietu Startowego w Biurze Zawodów dnia 03.03.2019 r. w godzinach jego pracy (09:00-10:30).

 5. Limit Uczestników Biegu wynosi odpowiednio 60 osób dla dystansu 5 km, 60 dla dystansu 1963 m. W przypadku wyczerpania limitu numerów startowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji. Organizator zastrzega sobie prawo do zmienienia limitów Uczestników na poszczególnych dystansach.

 6. Uczestnik rejestrując swój udział w Biegu Tropem Wilczym, wyraża zgodę na

poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na udostępnianie jego danych osobowych tj. imienia, nazwiska, wieku,nazwy miejscowości i nazwy klubu na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, profilu Facebook Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom, i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym,nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.

 1. Uczestnictwo w Biegu Głównym (5000 m) związane jest z obowiązkiem uiszczenia Opłaty Rejestracyjnej w wysokości 30 zł do dnia 26.02.2019 r. przelewem na wskazany rachunek bankowy. W dniu imprezy Opłata Rejestracyjna wynosi 50 zł. Dokonanie Opłaty Rejestracyjnej możliwe jest kanałami udostępnionymi przez Organizatora w terminie podanymi na stronie internetowej i/lub do wyczerpania limitu Pakietów Startowych. W przypadku dokonania Opłaty Rejestracyjnej przez Stronę internetową płatność odbywa się tylko i wyłącznie w polskiej walucie narodowej (polski złoty, PLN). Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na rzecz innego Uczestnika. Uczestnik może dokonać wpłaty w imieniu innych Uczestników Biegu. Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem strony internetowej musi we własnym zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni poziom bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności. Organizator nie odpowiada za problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestnika, a szczególnie za przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych. Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem. Odpowiednie dane kontaktowe udostępnione są na Stronie internetowej.

 2. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Rejestracyjnej Uczestnik ma prawo do odbioru Pakietu Startowego przygotowanego przez Organizatora.

 3. Odbiór Pakietów Startowych oraz weryfikacja Uczestników odbędzie się  w dniu 03.03.2019 r. w godzinach 09:00-10:30, w Biurze Zawodów. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgłoszenia Uczestnika, należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji. Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo posiadać zgodę podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”. Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.

 4. Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator zapewnia ubezpieczenie NW do wysokości sumy gwarantowanej 5000 zł na osobę. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora. Zawodnicy otrzymają w pakiecie startowym: koszulkę, gadżety pamiątkowe, medal, numer startowy ZWROTNY, agrafki, chip ZWROTNY.

 5. Dojazd. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom przejazdu na Bieg.

 6. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy Biegu głównego na 5 km muszą mieć ukończone16 lat. Uczestnicy biegu na dystansie 1963 m muszą mieć ukończone 8 lat. W trakcie rejestracji Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia. W przypadku rejestracji osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie do Formularza Rejestracyjnego „Oświadczenia Rodzica lub Opiekuna prawnego”.

 7. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking). Na miejscu Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 9. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w rozmiarze zadeklarowanym przez uczestnika podczas rejestracji.

 

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. W Biegu będzie prowadzona klasyfikacja ogólna z podziałem na płeć.

 2. Uczestnicy Biegu w limicie do 60 zawodników (5000 m) oraz 60 zawodników (1963m) otrzymają pamiątkowy medal oraz pakiet startowy- decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Trębickiego 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka;

 1. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: mosir.ostrowmaz@gmail.com

 2. administrator pozyskiwał będzie Państwa dane tj. nazwisko, imię, klub, wiek, miejscowość, płeć od firmy ChipTiming.pl Arkadiusz Popławski

 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu organizacji

i promocji IV Biegu Wolności i Solidarności, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. a) RODO tj. Państwa zgody,

 1. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.
  Odbiorcami państwa danych mogą być też użytkownicy strony internetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, profilu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej na portalu społecznościowym Facebook , oraz użytkownicy strony internetowej Ludowego Klubu Sportowy „Ostrowianka” oraz „ Ostrów Biega”. Dane dotyczące wizerunku mogą być ponadto umieszczane mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach.

 2. administrator nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyjątkiem danych osobowych w portalu Facebook w związku z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych. O zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook można dowiedzieć się na stronie https://www.facebook.com/policy.php,

 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; lub dla danych przetwarzanych na podstawie zgody do czasu wycofania zgody,

 4. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 5. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z akceptacji regulaminu Biegu Tropem Wilczym, a konsekwencją niepodania danych przetwarzanych na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO będzie niemożność uczestnictwa w Biegu Tropem Wilczym,

 6. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.

 2. Kontakt z Organizatorem można nawiązać mailowo pisząc na adres b.siwek@mosir.ostrowmaz.pl lub telefonicznie tel. kontaktowy 29 645 21 48.

 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 4. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 
Wyniki

Mężczyźni.pdf
Kobiety.pdf

Aktualności